न्यास मंडल

नामशहरपद
श्री महेन्द्र नाहटादिल्लीप्रधान न्यासी
श्री संजय सुराणासूरतन्यासी
श्री ख्यालीलाल तातेडमुम्बईन्यासी
श्री हेमन्त जैन (पटावरी)दिल्लीन्यासी
श्री गौतमचन्द सेठियाबेंगलुरुन्यासी
श्री प्रताप कोचरगुवाहाटीन्यासी
श्री कमल किशोर ललवानीकोलकातान्यासी
श्री गौतम बाफनाअहमदाबादन्यासी